KLAUZULA INFORMACYJNA
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1; dalej: RODO) informuję Panią/Pana, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-972 przy ul. A. Branickiego 15 (dalej: PV Poland).
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu. rekrutacyjnego, a także, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę, na potrzeby przyszłych rekrutacji przeprowadzanych przez PV Poland - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040; dalej: Kodeks Pracy) oraz art. 6 ust. l lit. a) RODO w zw. z art. 221a Kodeksu Pracy w przypadku danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (tj. innych niż wymienione w pkt. 4 poniżej).
  3. W razie konieczności odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne: obsługi kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, zewnętrzna obsług IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (podmioty administracji publicznej).
  4. Podanie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia - jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych innych niż określone w pkt. 4), o które zwraca się PV Poland, jest dobrowolne.
  6. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych, o których mowa w pkt. 4), nie będzie możliwe przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas trwania procesu rekrutacyjnego. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania celu w postaci przyszłych rekrutacji, ale nie dłużej niż przez rok od dnia przekazania przez Panią/Pana danych osobowych, o ile Pani/Pan wyrazi uprzednio zgodę na przetwarzanie danych osobowych także na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  8. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z dokumentem „Klauzula informacyjna”.

 

........................….................................…

(data i podpis)

 

Pobierz dokument

 

Skontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy