03/09/2021
Ulga termomodernizacyjna
Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna została wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, za sprawą nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2246). Dotyczy ona wszystkich wydatków poniesionych na termomodernizację domu, w tym montaż instalacji PV.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy – Prawo budowlane, czyli budynku wolno stojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiącego konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku).

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.

W roku 2021 ulga podatkowa na termomodernizację jest przyznawana zgodnie z obowiązującymi przepisami i na tych samych zasadach, co w roku poprzednim.

Co można finansować z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej można finansować:

  • materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
  • węzeł cieplny
  • kotły, zbiorniki na gaz, olej, kolektory, pompy ogniwa fotowoltaiczne
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
  • stolarkę okienną i drzwiową
  • usługi (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, docieplenie, wymiana stolarki, montaż kotła i urządzeń)

W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z tym podatkiem, o ile podatek od towarów i usług nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Pełny katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).

Co to znaczy, że ulga termomodernizacyjna jest limitowana 

Oznacza to, że limit ulgi termomodernizacyjnej nie jest związany z jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby dokonywanych przez niego inwestycji termomodernizacyjnych. Przez inwestycję termomodernizacyjną rozumie się:

  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
  • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Limit wydatków na w/w  inwestycje termomodernizacyjne dokonywane przez jednego podatnika wynosi 53 000 PLN. W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, będących współwłaścicielami domu jednorodzinnego, limit w kwocie 53 000 zł dotyczy każdego z nich odrębnie, czyli że każdy z małżonków może odliczyć z tytułu ulgi termomodernizacyjnej kwotę 53 000 PLN. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami.

Jak dokonuje się odliczenia ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Żeby skorzystać z ulgi na termomodernizację, podatnik powinien wypełnić PIT/0, który nie jest samodzielną deklaracją podatkową, a załącznikiem do zeznań PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. W druku PIT/0 znajdziemy wiersz Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Małżonkowie rozliczający się wspólnie na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają także jeden wspólny załącznik PIT/0. Gdy rozliczenia dokonują osobno, każdy z nich musi wypełnić go niezależnie dla siebie.« WróćSkontaktuj się z nami i poznaj moc korzyści
z darmowej energii ze słońca!

Oferta dla:
firmy domu
Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu oraz przedstawienia oferty przez PV Poland Sp. z o.o. Więcej informacji w Polityka Prywatności.
Zaufali nam
formularz kontaktowy